AA222

AA222 là máy đo kết hợp hoàn hảo giữa máy đo nhĩ lượng chẩn đoán cơ bản & chẩn đoán chuyên sâu với máy đo thính lực chẩn đoán hiện có.

    Đặt hẹn đo khám