Kính đo chẩn đoán vHIT EyeSeeCam

Hệ thống kính đo chẩn đoán vHIT EyeSeeCam ghi và phân tích  phản xạ Tiền đình – Mắt, cũng như chứng  rung giật nhãn câu tự phát và chức năng phản xạ tiền đình – mắt của 6 ống bán khuyên.

    Đặt hẹn đo khám