Kính đo chẩn đoán VNG

Hệ thống ghi và phân tích rung giật nhãn cầu (VNG) là một hệ thống đưa ra các điều kiện lý tưởng để quan sát, kiểm tra và phân tích động mắt.

    Đặt hẹn đo khám